Monspace 企業集團結合Youbank 創造 Munics 大戰略東盟經濟研究院
Munics 銀行的誕生,是否能讓世界的經濟體產生結構上的改變呢? 想知道他們的策略是什麼? 可以點選下面連結,了解未來趨勢和小資族投資術喔…

関連ツイート


https://twitter.com/Ijohs06Letitbe/status/1216682568516390913
https://twitter.com/yukiusaruru00/status/1216645114988154881
https://twitter.com/yukiusaruru00/status/1216644160054104065