Bên trong VP GXT tại Hàn Quốc
関連ツイート

https://twitter.com/kncryptocoin/status/1201501805424738309
https://twitter.com/XRR4NiK7bU92lVL/status/1201491528163581957
https://twitter.com/XRR4NiK7bU92lVL/status/1201326787994669057


https://twitter.com/wotoken100/status/1201296592826822657
https://twitter.com/trickandjoke/status/1201279464648237057


https://twitter.com/IcbAvioNbz3lSlt/status/1201138747502235649