Bên trong VP GXT tại Hàn Quốc
関連ツイート

https://twitter.com/IyzIzYPdkCnP6s5/status/1188097178259951616


https://twitter.com/pNjjwp6_1/status/1188077356772052993
https://twitter.com/imy832/status/1188075868054159361


https://twitter.com/PvCoHZRttHFyT4Z/status/1187958358004752385


https://twitter.com/XRR4NiK7bU92lVL/status/1187899340838199298